تولید اولین پماد جلدی ضد قارچ کتوکونازول2% با فرمولاسیون اختصاصی

برای اولین بار در ایران پماد کتوکونازول 2% با فرمولاسیون اختصاصی جهت درمان عفونت های قارچی جلدی ناشی از گونه های تریکوفیتون، میکروسپوروم، کاندیدیا، مالاسزیا و … در گاو، گوسفند،...