محصول جدید با ماده موثره استیل تری بوتیل سیترات جهت درمان نفخ گازی و کفی