تگ - ضدنفخ دامی

پارافین

پارافین یک محصول پتروشیمی بدست آمده از تصفیه نفت خام است که دارای ناخالصیهای مختلف سمی و غیرسمی میباشد. باوجود اینکه پارافین بیشتر با کاربرد آن در شمع سازی شناخته...