پماد پستانی جدید: سفتیوفور LC (آنتی بیوتیک  از نسل سوم سفالوسپورین ها)

پماد پستانی جدید سفتیوفور LC (آنتی بیوتیک  از نسل سوم سفالوسپورین ها) جهت درمان 1) ورم پستان بالینی ناشی از استافیلوکوک کوآگولاز منفی، استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه و اشریشیا کلی و 2) ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوک کوآگولاز...