تگ - تیل مایکوزین

اولین محصول طیوری شرکت فن آوری زیستی کیمیا

محلول خوراکی تیل مایکوزین 25%هر میلی لیتر شامل 250 میلی گرم تیل مایکوزین است.جهت درمان عفونت های تنفسی ناشی از  میکروارگانیسم های حساس به تیل مایکوزین از قبیل مایکوپلاسماها (Mycoplasma...