تگ - آیورمکتین خوراکی

اولین داروی ضد انگل خوراکی شرکت فن آوری زیستی کیمیا

محلول خوراکی آیورمکتین 0.2% هر میلی لیتر از محلول خوراکی حاوی 2 میلی گرم آیورمکتین می باشد. برای درمان و کنترل اشکال بالغ و نابالغ نماتودهای معدی-روده ای و کرم های ریوی...