اولین داروی ضد انگل خوراکی شرکت فن آوری زیستی کیمیا

محلول خوراکی آیورمکتین 0.2% هر میلی لیتر از محلول خوراکی حاوی 2 میلی گرم آیورمکتین می باشد. برای درمان و کنترل اشکال بالغ و نابالغ نماتودهای معدی-روده ای و کرم های ریوی...

تولید اولین پماد جلدی ضد قارچ کتوکونازول2% با فرمولاسیون اختصاصی

برای اولین بار در ایران پماد کتوکونازول 2% با فرمولاسیون اختصاصی جهت درمان عفونت های قارچی جلدی ناشی از گونه های تریکوفیتون، میکروسپوروم، کاندیدیا، مالاسزیا و … در گاو، گوسفند،...

پماد پستانی جدید: سفتیوفور LC (آنتی بیوتیک  از نسل سوم سفالوسپورین ها)

پماد پستانی جدید سفتیوفور LC (آنتی بیوتیک  از نسل سوم سفالوسپورین ها) جهت درمان 1) ورم پستان بالینی ناشی از استافیلوکوک کوآگولاز منفی، استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه و اشریشیا کلی و 2) ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوک کوآگولاز...

اولین محصول طیوری شرکت فن آوری زیستی کیمیا

محلول خوراکی تیل مایکوزین 25%هر میلی لیتر شامل 250 میلی گرم تیل مایکوزین است.جهت درمان عفونت های تنفسی ناشی از  میکروارگانیسم های حساس به تیل مایکوزین از قبیل مایکوپلاسماها (Mycoplasma...