تولید اولین پماد جلدی ضد قارچ کتوکونازول2% با فرمولاسیون اختصاصی