اولین داروی ضد انگل خوراکی شرکت فن آوری زیستی کیمیا