پماد جلدی فنیل بوتازون 5%

فنیل بوتازون با مهار سیستم آنزیم سیکلواکسیژناز ، که وظیفه سنتز پروستانوئیدهایی مانند PGE2 را بر عهده دارد ، عمل می کند. به نظر می رسد با تبدیل prostaglandin‐H synthase   به یک واسطه غیرفعال تاثیر خود را اعمال می کند که در نتیجه آن  تورم ، ادم ، التهاب و حساسیت به درد در بافت های ملتهب وابسته به پروستانوئید به طور چشمگیری کاهش می یابد.

پماد جلدی فنیل بوتازون 5% شرکت فناوری زیستی کیمیا، در درمان آرتریت­ها، التهاب تاندون­ها، رماتیسم مفصلی و عضلانی، بند آوردن شیر در سگ، التهاب پستان­ها در گاو، التهاب ناشی از ضربه یا عوامل عفونی مختلف کاربرد دارد.

توضیحات

فقط برای مصرف دامپزشکی